10HV20B103KC

品牌/廠(chǎng)商:KEMET

分類(lèi) :陶瓷電容

搜參數-規格參數右側上方展位

10HV20B103KC型號參數

品牌 KEMET 電壓 1000V
材質(zhì) X7R 偏差 ±10%
容值 10nF 引線(xiàn)間距 4.32mm
長(cháng)度 6.35mm

10HV20B103KC型號供應商

供應商 庫存數量 廠(chǎng)商 批號 封裝 倉庫 操作
深圳市承信電子經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體) 560050 KEMET/基美 N/A

10HV20B103KC更多相似型號

型號 品牌 規格參數
C1206C152M1RACTU KEMET KEMET_1206_1500pF_100VDC_X7R_20%
C1206C153K4RACTU KEMET KEMET_1206_0.015uF_16VDC_X7R_10%
C1206C159C2GACTU KEMET KEMET_1206_1.5pF_200VDC_C0G (NP0)_0.25pF
C1206C159C5GACTU KEMET KEMET_1206_1.5pF_50VDC_C0G (NP0)_0.25pF
C1206C162J5GACTU KEMET KEMET_1206_1600pF_50VDC_C0G (NP0)_5%
C1206C180G1GACTU KEMET KEMET_1206_18pF_100VDC_C0G (NP0)_2%
C1206C180K1GACTU KEMET KEMET_1206_18pF_100VDC_C0G (NP0)_10%
C1206C181G1GACTU KEMET KEMET_1206_180pF_100VDC_C0G (NP0)_2%
C1206C182F5GACTU KEMET KEMET_1206_1800pF_50VDC_C0G (NP0)_1%
C1206C182J1GACTU KEMET KEMET_1206_1800pF_100VDC_C0G (NP0)_5%
C1206C182K5GACTU KEMET KEMET_1206_1800pF_50VDC_C0G (NP0)_10%
C1206C182MFRACTU KEMET KEMET_1206_1800pF_1.5kVDC_X7R_20%
C1206C183K5RACTU KEMET KEMET_1206_0.018uF_50VDC_X7R_10%
C1206C183K5RALTU KEMET KEMET_1206_0.018uF_50VDC_X7R_10%
C1206C183KARACTU KEMET KEMET_1206_0.018uF_250VDC_X7R_10%
C1206C185K8RACTU KEMET KEMET_1206_1.8uF_10VDC_X7R_10%
C1206C200J1GACTU KEMET KEMET_1206_20pF_100VDC_C0G (NP0)_5%
C1206C201J5GACTU KEMET KEMET_1206_200pF_50VDC_C0G (NP0)_5%
C1206C220G1GACTU KEMET KEMET_1206_22pF_100VDC_C0G (NP0)_2%
C1206C221F1GACTU KEMET KEMET_1206_220pF_100VDC_C0G (NP0)_1%